• Följ projektet i vår app!

  sliperieticon

  Idag släpps Sliperiets app där du kan följa allt från projektet direkt i din telefon. Finns på App Store och Google Play!

  Kommentarer inaktiverade för Följ projektet i vår app!
 • Inför årsmötet

  img_8206

  Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmötet enl tidigare inlägg.

  Föreningens stadgar säger att dagordningen för årsmötet skall delges medlemmarna inför årsmötet. Dagordningen är enl stadgarna som följer:

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Årsmötets behöriga utlysande
  6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
  8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
  10. Val av ordförande
  11. Val av kassör
  12. Val av övriga ledamöter
  13. Val av suppleanter
  14. Val av revisorer
  15. Val av valberedning
  16. Mötet avslutas

   

  Verksamhetsberättelse 2016 för föreningen Sliperiet Gylsboda

  Vi har under 2016 skrivit ett hyresavtal för Sliperibyggnaden mellan föreningen Sliperiet Gylsboda och hyresvärdarna Emmaboda Granit AB. Avtalet löper på 49 år.

  Styrelsens sammansättning: Ordf Pia Lindberg, sekreterare David Szemenkár, kassör Ann Sjöstedt. Ledamöter: Gabriella Ignell och Rebecka Szemenkár. Suppleanter: Urban Ignell och Mette Aarre.

  Revisor: Malin Gryler

  En hemsida har upprättats med ett medlemsanmälningssystem.

  En Facebooksida har upprättats för att berätta om föreningens arbete.

  Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året.

  Ett antal visningar för intresserade har gjorts under året. Några exempel är: Skånes Hembygdsförbund, föreningen Mejseln (stenhuggarförening från Bornholm) representanter från kommunen samt ett stort antal privatpersoner.

  Samlare som innehar en stor samling mineraler och fossiler (Europas näst största samling) har besökt Sliperiet och erbjuder föreningen att stående visa samlingarna.

  En gemensam arbetsdag har hållits, i övrigt har arbete genomförts löpande av enskilda medlemmar. Vi började med att röja bort buskar och träd kring byggnaden och fortsatte invändigt med att tömma ut skrot.

  Offertframtagning för renoveringen, arbete med att söka finansiering, kontakter med aktörer som är intresserade av verksamheten har vi också arbetat med.

  Leader Skånes Ess har godkänt vår bidragsansökan hos dem.

  Artiklar i Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Hemmets Journal har berättat om föreningens vision.

  Föreningen har anslutit sig till bankens tjänster med bankgiro och swish.

  Föreningen har fortsatt att växa under året.

   

  Verksamhetsplan 2017 för föreningen Sliperiet Gylsboda

  Syfte: I den gamla industribyggnaden som förut inrymt ett finstenshuggeri till den diabasindustri som funnits i samhället sedan sent 1800-tal ämnar vi ge kulturen i Gylsboda den fokus som den förtjänar. Den vackra byggnaden planeras inrymma bl a diabasverkstad, smedja, ateljé för målande konstnärer, keramikverkstad, musikscen, en stor visningshall för konst och hantverk samt en servering med rawfood och veganska alternativ. Detta kommer att främja det lokala kulturlivet, underlätta nätverkande samt främja skapande och företagande för såväl redan aktiva som nytillkommande aktörer. En avdelning i byggnaden kommer också att bevaras för att visa på historien kring gamla tiders diabasbrytning, här i brytningens vagga. En annan avdelning kommer att visa en unik stor samling av mineraler och fossiler.

  Under 2017 kommer arbetet med uppbyggnaden av visionen ovan att påbörjas. Under våren kommer renoveringsarbete att påbörjas av snickare och elektriker.

  Det ideella arbetet kommer att fortsätta med utrensning och renovering.

  Viss verksamhet kommer att startas upp redan under renoveringstiden. Exempelvis planeras utställningar vid Gylsboda Festival den 5 augusti.